Azərbaycan

Azərbaycan coğrafi addır.Bir tərəfdən bu ad, bu ərazidə bizim eraya qədər min illərlə yaşamış və əsasən atəşpərəst olan insanlarla bağlıdır. Yerli insanlar atəşi Allah hesab etdiklərindən ona sitayiş edirdilər. "Azər" sözü atəş deməkdir. Uzun müddət ərzində bu ərazi türk sözü olan "Azər" adıyla tanınmışdır. "Azər" sözü iki sözdən- "az" və "ər" sözlərindən ibarətdir. Türk dillərində "az" xoş məram və xoşbəxt tale deməkdir. Beləliklə "Azər" sözü "cəsur adam", "igid oğlan", "ocağı mühafizə edən" deməkdir. "Azərbaycan" sözü bu ərazilərdə yaşamış qədim türk tayfasının adından götürülmüşdür.

"Azərbaycan" bəşəriyyətin ən qədim abidələrindən biridir. Burada tarixin bütün inkişaf mərhələlərində insanlar yaşamışlar. Azərbaycanda hətta insanlığın ən erkən mərhələlərində belə yaşayış var idi. Azərbaycan cari mədəniyyətin və sivilizasiyanın, tərəqqinin və dialektikanın yaradılmasına öz töhvəsini vermişdir.

Description: http://www.azerbaijan.az/_GeneralInfo/_FireLand/images/fireLand_01_2.jpg Zaman bir sıra arxeoloji və arxitektura abidələrini günümüzəcən qoruyub saxlamışdır. Əsrlərdən günümüzəcən qorunub saxlanmış qədim qəbirüstü sərdabələr, xalça və əlyazma nümunələri,onları oxumağı bacaranlara və öyrənmək arzusunda olanlara çox məlumat verə bilərlər.Əgər siz Azərbaycanı başa düşmək və onun haqqında hər şeyi öyrənmək istəyirsinizsə, siz bu ölkə ilə tanış olmalı və ona dost gözüylə baxmalısınız. Azərbaycan qədim mədəniyyət ölkəsidir. Buraya köçən və əsrlərlə yaşayan oğuz tayfaları, bu torpaqda köklü mədəniyyət aşkar etmiş və onu türk milli ənənələri ilə zənginləşdirmişlər. Xalqımızın istedadı və yaradıcılıq qüdrəti "Oğuznamə", "Koroğlu" və "Kitabi-Dədə Qorqud" kimi bir çox epik monumental əsərlərdə təcəssüm etmişdir. Bu, münbit səxavətli və mehriban torpaq bir çox mütəfəkkirlərin, filosofların, alimlərin, şairlərin, memarların, müsiqiçilərin, rəssamların beşiyi olmuşdur.

Əfsanəyə görə Zərdüşt bu torpaqlarda doöulmuşdur.Azərbaycan bəşəriyyətə həmçinin Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani Bəhmənyar, Nəsimi, Füzuli, Nəsirəddin Tusi, Şah İsmayıl Xətai, Molla Pənah Vaqif, A. Bakıxanov, MF Axundov, M.Ə. Sabir, C.Məmmədquluzadə , Hüseyn Cavid, C.Cabbarlı, S.Vurğun, Əliağa Vahid, Rəsul Rza kimi dahilər verib.

Azərbaycan Səttar Bəhlulzadə, Tahir Salahov, Toğrul Nərimanbəyov, Mikayıl Abdullayev və bir çox başqa istedadlı rəssamların əsərlərində əbədiləşdirilmişdir. Üzeyir Hacıbəyov, Müslüm Maqomayev, Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Niyazi, Arif Məlikov və bu kimii görkəmli bəstəkarlar bütün dünyada məhşur olan şah əsərlərini bizim milli musiqimiz olan muğamdan ilhamlanaraq yazmışlar.Muğam həm də Rəşid Behbudov, Bülbül kimi heyranedici səsə malik olan vokalçılara da ilham vermişdir.

Description: http://www.azerbaijan.az/_GeneralInfo/_FireLand/images/fireLand_01_4.jpgAdama elə gəlir ki məhşur Azərbaycan xalçaları sanki təbiətin bütün rənglərini, boyalarını və bütün bizim zəngin tariximizi özündə təcəssüm etdirir. Bu gün onlar sanki sehrli xalçalar kimi zaman və məkan sərhədlərini keçərək, Azərbaycandan xarici ölkələrə səyahət edirlər. Azərbaycan ustalarının yaratdıqları metal, keramika, ipək və ağacdan düzəldilən dekorativ sənət nümunələri dünyanın bir çox muzeylərində saxlanılır. Azərbaycanda elm və maarif çoxəsrlik tarixə malikdir. Bakı Dövlət Universiteti 1919-cu ildə təsis edilmişdir; Azərbaycan elmlər Akademiyasının institutları Azərbaycan elminin, mədəniyyətinin və təhsilinin inkişafında müstəsna rol oynayırlar.

Yerli alimlər hal-hazırda Xəzər dənizinin dərinlikləri, kosmos və insan psixologiyası kimi mühüm məsələləri tədqiq edirlər. Azərbaycanda mövcud olan təhsil sistemi onlarla ali məktəb və texnikumlardan, minlərlə məktəb, kollec və litseylərdən ibarətdir. Respublika alimlərinin həll etmək istədikləri ən mühüm məsələlərdən biri Xəzər dənizinin və Azərbaycanın müxtəlif reqionlarının ətraf mühitinin müdafiəsidir. Qızılağac, Şirvan, Zaqatala, Ağgöl, Girkan və s. kimi təbii qoruqları, Azərbaycan alimlərinin səyləri nəticəsində yaradılıb.

Onilliklər ərzində ölkənin sənayesi neft istehsalı, kimya sənayesi və neft emalı ilə müvəfəqiyyətlə təmsil edilmişdir. Kənd Təsərrüfatı pambıqçılıq, üzümçülük, bağçılıq və heyvandarlıq ilə məşhurdur.

Əgər Azərbaycan iqtisadiyyatını canlı orqanizmlə müqayisə etsək, aydın olur ki, Azərbaycanın damarlarından neft axır. Azərbaycanın neft və qaz ehtiyatları hələ qədim zamanlardan bu ölkəyə dünyanın hər yerində şöhrət qazandırmışdır.

Azərbaycan həmişə Atəşgah kimi əbədi atəş mənbələri ilə - məşhur olmuşdur.Abşeronda Yanardağ (yanan dağ) deyilən yer, Naxçıvan, Kəlbəcər, Masallı, Lənkəran və Babadağın bəzi yerlərində isə isti su bulaqları mövcuddur.

On illər ərzində ölkənin sənayesi neftçıxarma, kimya sənayesi, neftayırma sənayesi ilə müvəfəqiyyətlə təmsil olunmuşdur. Kənd təsərrüffanı pambıqçılıq, üzümçülük, tərəvəzçilik, heyvandarlıqla məşhurdur.

Suraxanıda əbədi yanan ocaq var. Qədim zamanlardan bəri uzaq ölkələrdən gələn atəşpərəstlər, hətta Hindistandan gələn kahinlər oda sitayiş etmək üçün Abşerona gəlirdilər. Onlar burda əbədi yanan ocağı taparaq, öz əsas məbədlərini Suraxanıda və Atəşgahda tikmişlər.

Azərbaycan dedikdə göz qarşısında onun əsas sərvəti olan neft canlanır. Neft tək sərvət deyil, həm də şöhrətdir.İnsanlar uzaq yerlərdən Azərbaycana torpaq altında yatan neftin xüsusi qoxusunu almaq üçün gəlirdilər. Əsrlər boyu dəvə karvanları həm qərb, həm şərq istiqamətlərində dəri xurcunlarla neft daşıyırdılar. Azərbaycan neftindən tək enerji istehsalı üçün deyil, həm də müxtəlif xəstəliklərə qarşı istifadə edilən qiymətli dərmanlar hazırlanır. Əsrlər boyu neftə təlabat get-gedə artmaqdadır.

20 əsrin əvvəllərindən başlayaraq bütün dünyada sənayenin inkişafı neftə təlabatı Description: http://www.azerbaijan.az/_GeneralInfo/_FireLand/images/fireLand_01_6.jpggörünməmiş dərəcədə artırıb. Elə bu zaman neft gündəlik təlabat malından sənaye məsuluna çevrildi. 20-ci əsrdə, elm və texnologiyalar əsrində neft daha vacib problemə çevrildi. Bununla əlaqədar olaraq neft hasil edən ölkələrdə xüsusi neft strategiyası yarandı.

Hal-hazırda Azərbaycan iri enerji layihələrinin həyata keçirilməsində iştirak edir. Xəzərin Azərbaycan sektorunda neft və qaz layihələri müvəfəqiyyətlə həyata keçirilir. Azərbaycan Xəzərdə və Qafqazda fövqəladə mühüm yeri olan ölkə olaraq, xüsusən Qafqazın nəqliyyat infrastrukturasının inkişafında və enerji layihələrinin həyata keçirilməsində müstəsna rol oynayır. O, reqionda birinci ölkədir ki, böyük enerji potensialını araşdırmağa başladı və reqionun imkişafında tamamilə yeni iqtisadi model formalaşdırdı, habelə Avropa və Asiya arasındakı iqtisadi və siyasi münasibətləri genişləndirdi.

Description: http://www.azerbaijan.az/_GeneralInfo/_FireLand/images/fireLand_01_6.jpgErmənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün ağır nəticələrinə baxmayaraq (Ermənistan Dağlıq Qarabağı və ətraf 7 rayonu işğal etmişdir.8 milyonluq əhalinin 1 milyonu qaçqın vəziyyətində yaşayır) ölkəmiz bütün gücünü səfərbər edərək demokratiyanın qurulmasında böyük nailiyyətlər əldə etmişdir. Azərbaycan çətinlikləri müvəfəqiyyətlə dəf edərək, sivil cəmiyyəti olan hüquq dövləti yaratmaq üçün vacib və inamlı addımlar atmağa davam edir.

Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT), Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq üzrə Təşkilatın (ATƏT), Avropa Şurasının (AŞ), İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (İƏT), Müstəqil Dövlətlər Birliyinin (MDB), Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının (QİƏT) üzvüdür. Azərbaycan habelə Avropa İttifaqı, NATO, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Avropa Yenidənqurma və İnkişaf Bankı, İslam İnkişaf Bankı və başqa təşkilatlarla fəal əməkdaşlıq edir. O, yeni birgə sənədlərə və beynəlxalq sazişlərə qoşulur.

Night mode